Hãy vui mừng mãi mãi,
cầu nguyện không thôi;
Đức Giê-hô-va hằng sống! Vầng Đá đáng chúc tôn của con!
Nguyện Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi con được tôn cao!
Lạy Đức Giê-hô-va, xin cho con biết các đường lối Ngài
Và dạy dỗ con các nẻo đường Ngài.
Xin dẫn con trong chân lý của Ngài và dạy dỗ con,
Vì Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng cứu rỗi con;
Hằng ngày con trông đợi Ngài.
Vì Đức Giê-hô-va là thiện,
Sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi
Và sự thành tín Ngài còn đến đời đời.
Hỡi cả trái đất,
Hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va!
Hãy vui vẻ phục vụ Đức Giê-hô-va,
Hãy ca hát mà đến trước mặt Ngài.
Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương không ghen tị, không khoe mình, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhạy giận, không nuôi dưỡng điều dữ,
thithien-119-105
Tải Thêm